Δευτέρα, 22 Απριλίου

Άγιος Σιλουανός

Ο Άγιος Σιλουανός εορτάζει στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Ποίημα Παύλου Ἱερομόναχου.

Κήρυξ δέδοσαι, τῇ οἰκουμένῃ, σὺ γλυκύτατος, ἐν θεολόγοις, τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀγάπης τρισόλβιε· τὸν Ταπεινὸν γὰρ καὶ Πρᾷον ἑώρακας, καὶ τὴν Ἐκείνου καρδίαν κατέμαθες. Ὅθεν ἅπαντες, Σιλουανὲ ἐλλαμπόμενοι, τοῖς θεογλώσσοις ῥήμασι, δοξάζομεν τὸ Πνεῦμα τὸ δοξάσαν σε.

Κοντάκιον

Ἦχὸς δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.

ς πολὺ ἠγάπησας καὶ πολλὴν εὗρες Χάριν θείου Πνεύματος, Σιλουανὲ παρὰ Χριστοῦ, Ὅθεν τὰ ἔθνη βοῶσί σοι· Χαίροις ὦ Πάτερ, Πατέρων παγκόσμιε.