Παρασκευή, 21 Ιουνίου

Νέα

Ομιλίες

Ἡ ἁγιοκατάταξη τοῦ ὁσίου Σωφρονίου τοῦ Ἀθωνίτου

+ Ἀρχιμανδρίτης Πέτρος Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ «εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου», «ἐν Ἑαυτῷ δεικνὺς τὸν Πατέρα». Καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁ «Μυστικὸς Φίλος» ποὺ ζωοποιεῖ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ. Ἀποκαλύπτει τὴν εἰκόνα Του καὶ ἀποτυπώνει τὴ μορφή Του στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν. Οἱ Ἅγιοι ἀποτελοῦν μυστικὴ εἰκόνα τῆς Πεντηκοστῆς. Εἶναι ὁ εὐκλεὴς καρπὸς τῆς ἐπιδημίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· τὰ τέλεια ἀπηχήματα τοῦ Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ, ποὺ σὲ κάθε ἐποχὴ μαρτυροῦν τὴν ταπεινὴ Παρουσία τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἀποτελοῦν ἁπτὰ τεκμήρια τῆς ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς θαυμαστῆς σκηνώσεώς Του στὴ γῆ. Φανερώνουν τὸν ὑπερκόσμιο χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ συμπεριέχει ἐπίγειους Ἀγγέλους καὶ Οὐράνιους ἀνθρώπους. Στὰ πρόσωπά τους ἀντικρίζουμε τὸν Χριστὸ «παρατεινόμενον εἰς τοὺς αἰῶνας». «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος α...
Uncategorized

Τὸ «κρῖμα τοῦ Θεοῦ» στοὺς βίους τῶν Ὁσίων Του – Τὸ ὑπόδειγμα τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ – Μέρος 6ο

Ομιλία Πανοσιολογιώτατου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Essex Αγγλίας, Αρχιμανδρίτη Πέτρου ΜΕΡΟΣ 6ο Ἐὰν πράγματι εἴμαστε ἀναγεννημένοι καὶ φέρουμε καινὴ ἐν Χριστῷ ζωή, τὸ κρίμα τοῦ Χριστοῦ πρέπει νὰ ἐπαναληφθεῖ στὴ ζωή μας, καὶ τὸ κρίμα Του συνίσταται στὸ ὅτι πῆρε ἐπάνω Του ἄδικα παθήματα καὶ ἄδικο θάνατο. Ἐὰν στὴ μετάνοιά μας ἀκολουθήσουμε τὸν Χριστὸ στὴν καθοδική Του πορεία, ὁ Κύριος θὰ ἀφομοιώσει τὰ παθήματά μας στὰ δικά Του παθήματα καὶ θὰ μεταβάλει τὸν σταυρὸ τῆς μετανοίας μας, στὸν δικό Του Σταυρό, ἀποδίδοντας σὲ ἐμᾶς τὴ δόξα Του. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ὁ ἀπόστολος Πέτρος λέει: «Ποῖον γὰρ κλέος, εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ’ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ Θεῷ»[1]. Ἐὰν κατανοήσουμε ὅτι ὁ Χριστὸς...
Uncategorized

Τὸ «κρῖμα τοῦ Θεοῦ» στοὺς βίους τῶν Ὁσίων Του – Τὸ ὑπόδειγμα τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ – Μέρος 5ο

Ομιλία Πανοσιολογιώτατου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Essex Αγγλίας, Αρχιμανδρίτη Πέτρου ΜΕΡΟΣ 5ο Μελετῶντας τὸν βίο τοῦ ὁσίου Σιλουανοῦ μπορεῖ κάποιος νὰ ἀναρωτηθεῖ, γιὰ ποιόν λόγο οἱ Ἅγιοι πρέπει νὰ ὑπομείνουν τόσο ἀκραῖα παθήματα, ποὺ φτάνουν ἀκόμη καὶ μέχρι τὸν ᾅδη; Ὁ Χριστὸς πρῶτος κατῆλθε μέχρι καὶ τὰ κατώτατα μέρη τῆς γῆς. Τὸ πλήρωμα τῆς κενώσεώς Του προηγήθηκε τοῦ πληρώματος τῆς ἀκατάλυτης δόξας τῆς Ἀναστάσεώς Του. Στὸν λόγο τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν ὅσιο Σιλουανὸ «Κράτα τὸν νοῦ σου στὸν ἅδη καὶ μὴν ἀπελπίζεσαι» μποροῦμε νὰ διακρίνουμε μιὰ ἀναλογία μὲ ἐκεῖνο ποὺ ὁ Ἴδιος ἔκανε κατὰ τὴν ἐν σαρκὶ ἐπιδημία Του. Ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν Πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή του, ὁ Χριστὸς μᾶς ἐξαγόρασε ἀπὸ τὴν κατάρα τοῦ νόμου, «γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρ...
Uncategorized

Τὸ «κρῖμα τοῦ Θεοῦ» στοὺς βίους τῶν Ὁσίων Του – Τὸ ὑπόδειγμα τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ – Μέρος 4ο

Ομιλία Πανοσιολογιώτατου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Essex Αγγλίας, Αρχιμανδρίτη Πέτρου ΜΕΡΟΣ 4ο Θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ ἀναρωτηθεῖ: «Γιὰ ποιόν λόγο ἡ αὐτοκαταδίκη μᾶς δικαιώνει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ;». Ἡ ἀπάντηση ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι, ὅταν μετανοοῦμε γιὰ τὴν ἁμαρτωλότητά μας, ὁμολογοῦμε μιὰ παγκόσμια ἀλήθεια καὶ ὡς ἐκ τούτου ἑλκύουμε τὸ Πνεῦμα τῆς Ἁληθείας, τὸ Ὁποῖο μᾶς θεραπεύει καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ Φῶς τῆς Βασιλείας. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο καθαριζόμαστε ἀπὸ τὸν «νόμον τῆς ἁμαρτίας»[1] καὶ ὁ Ἀγαθὸς Παράκλητος διεισδύει στὴν καρδιά μας, ἐκπληρώνοντας ἔτσι τὸν αἰώνιο νόμο ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Χριστός: «Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται»[2]. Ὅπως γράφει ὁ ὅσιος Σωφρόνιος: «Καὶ ἂν θέλουμε νὰ διεισδύσουμε στὸ μυστήριο καὶ νὰ γνωρίσουμε μὲ πο...
Uncategorized

Τὸ «κρῖμα τοῦ Θεοῦ» στοὺς βίους τῶν Ὁσίων Του – Τὸ ὑπόδειγμα τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ – Μέρος 3ο

Ομιλία Πανοσιολογιώτατου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Essex Αγγλίας, Αρχιμανδρίτη Πέτρου ΜΕΡΟΣ 3ο Ἔπειτα ἀπὸ τὴν ὅραση τοῦ Χριστοῦ ὅσο περνοῦσε ὁ καιρός, ἡ ἐνέργεια τῆς χάριτος βαθμηδὸν ἐλαττωνόταν. Ἡ μνήμη ἐκείνου ποὺ εἶχε γνωρίσει παρέμενε στὴ συνείδησή του, χωρὶς ὅμως τὴν πρότερη ἰσχύ. Ἡ εἰρήνη καὶ ἡ χαρὰ στὴν καρδιά του μειώθηκαν, γιὰ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ ἀπορία καὶ ἀπὸ φόβο ἀπώλειας τοῦ οὐράνιου θησαυροῦ. Πῶς μποροῦσε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἀπώλεια αὐτή; Ὁ ὅσιος Σιλουανὸς δέχθηκε τὴ χάρη τῶν τελείων ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς πνευματικῆς τους πορείας. Τὸ χάρισμα αὐτὸ ὅμως μετατρέπει τὴ ζωή σὲ ἀληθινὸ μαρτύριο, καθὼς ἡ πεπτωκυῖα ἀνθρώπινη φύση ἀδυνατεῖ νὰ φυλάξει τὸ πλήρωμα τῆς χάριτος. Σύμφωνα μὲ τὴ μαρτυρία τῶν Πατέρων μας, ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στὸν παρόν...
Χωρίς κατηγορία

Τὸ «κρῖμα τοῦ Θεοῦ» στοὺς βίους τῶν Ὁσίων Του – Τὸ ὑπόδειγμα τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ – Μέρος 1ο

Ομιλία Πανοσιολογιώτατου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Essex Αγγλίας, Αρχιμανδρίτη Πέτρου ΜΕΡΟΣ 1ο Ἡ ἁγία πίστη τῶν Πατέρων μας μαρτυρεῖ ὅτι «ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ μέτρο ὅλων τῶν πραγμάτων, Θείων καὶ ἀνθρωπίνων. Εἶναι ὁ πνευματικὸς ἥλιος, ποὺ φωτίζει τὰ σύμπαντα καὶ κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῶν προσταγμάτων Του γνωρίζουμε τὴν ὁδό»[1]. Οἱ ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ συνιστοῦν Αὐτοαποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, ὡς προβολὴ τοῦ Θείου Εἶναι στὸ ἐπίπεδο τῆς γῆς. Ὡστόσο, γιὰ κάποιους αὐτὲς εἶναι «ὀσμὴ ζωῆς εἰς ζωήν», ἐνῶ γιὰ ἄλλους «ὀσμὴ θανάτου εἰς θάνατον»[2], ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νὰ ἀκολουθήσει τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου ἐὰν δὲν ἀναγεννηθεῖ ἄνωθεν[3]. Ὅπως ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς μαρτυρεῖ στὸν Νικόδημο: «Ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ». Ἡ πνευματικὴ αὐτὴ ...
Uncategorized

Τὸ «κρῖμα τοῦ Θεοῦ» στοὺς βίους τῶν Ὁσίων Του – Τὸ ὑπόδειγμα τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ – Μέρος 2ο

Ομιλία Πανοσιολογιώτατου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Essex Αγγλίας, Αρχιμανδρίτη Πέτρου ΜΕΡΟΣ 2ο Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ εἰσῆλθε στὸ Μοναστήρι ὁ Συμεὼν μέσῳ τῆς προσευχῆς, καὶ ἰδιαίτερα τῆς εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ, ἀνακάλυπτε ὁλοένα καὶ περισσότερο τὴ βαθειὰ καρδιά του. Ξεκίνησε τὴ μοναχική του ζωὴ μὲ διακαὴ καὶ ἄσβεστο πόθο γιὰ συμφιλίωση μὲ τὸν Θεό. Τὸ πρῶτο διακόνημά του ἦταν στὸν Μύλο τῆς Μονῆς, ὅπου μὲ μεγάλη ἐπιμέλεια ἐκτελοῦσε τὴ σκληρὴ ἐργασία ποὺ τοῦ εἶχε ἀνατεθεῖ. Κοιμόταν ἐλάχιστα καὶ ἔτρωγε μὲ ἐγκράτεια, ἐνῶ ἀδιάλειπτα ἔχυνε ἄφθονα καὶ ἀπεγνωσμένα δάκρυα στὴ μετάνοιά του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ[1]. Ἡ ἐπίκληση τοῦ παναγίου Ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ γλύκαινε τὴν ψυχὴ τοῦ ἀδελφοῦ Συμεών. Κάποιο βράδυ, ἐνῶ στεκόταν μπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος, ἡ προσευχὴ εἰσέδυ...
Ομιλίες

Ομιλία Πανοσιολογιότατου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Essex Αγγλίας, Αρχιμανδρίτη Πέτρου

Τὸ «κρῖμα τοῦ Θεοῦ» στοὺς βίους τῶν Ὁσίων Του – Τὸ ὑπόδειγμα τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ ΜΕΡΟΣ 1ο ΜΕΡΟΣ 2ο ΜΕΡΟΣ 3ο ΜΕΡΟΣ 4ο ΜΕΡΟΣ 5ο ΜΕΡΟΣ 6ο
Προβολή ταινίας,  «Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ο Φύλακας Άγγελος της Κύπρου»
Δραστηριότητες, Νέα

Προβολή ταινίας, «Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ο Φύλακας Άγγελος της Κύπρου»

Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 6,30μ.μ. Τιμή Εισόδου €10 Τα έσοδα θα διατεθούν για την ανέγερση Ιερού Ναού στο Πνευματικό Κέντρο,  Αγίων Σιλουανού του Αθωνίτου και Σωφρονίου της Αγγλίας, στην Αγλαντζιά. Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μονής Μαχαιρά Για να πάρετε εισιτήρια τηλεφωνήστε στα πιο κάτω τηλέφωνα: 22359334 Ιερά Μονή Μαχαιρά99619926 Ανδρέας Κκολός99345435 Δρ Γεώργιος Σαμούτης99623243 π. Γεώργιος Ζήνωνος99497796 Χρήστος Ζήνωνος ...