Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου

Ομιλίες

Ομιλίες

Ζουμ μὲ τὸν Π. Πέτρο, 02.01.22, Ὁ χρόνος – ἡ εὐκαιρία τοῦ ἀνθρώπου

Μέρος 1ο Ὁ χρόνος εἶναι κάτι τραγικὸ στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου γιατὶ κάθε νέα χρονιὰ μετράει τὸ κατὰ πόσο μικραίνει ἡ ζωή του. Εἶναι τελικὰ ὁ χρόνος φίλος ἢ ἐχθρός, εὐλογία ἢ κατάρα; Ὁ τρόπος ποὺ μετρᾶμε τὸν χρόνο εἶναι ἀναγκαῖος, ἀλλὰ καὶ σχετικός, τεχνητός. Ὅμως κάθε ἀρχὴ τοῦ χρόνου εἶναι μία εὐκαιρία νὰ κάνουμε ἕναν ἀπολογισμὸ πνευματικό, μιὰ καινούργια ἀρχὴ στὴ ζωή μας.  Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς δημιουργίας ἡ Γραφὴ μιλάει γιὰ τὸν χρόνο, «ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα μία» (Γεν. 1,5). Ἀσφαλῶς ὁ ἄνθρωπος δὲν δημιουργήθηκε γιὰ νὰ εἶναι φυλακισμένος στὸν χρόνο, ἀλλὰ γιὰ αἰωνιότητα. Οἱ ἄγγελοι δημιουργήθηκαν μέσα στὴν αἰωνιότητα, καὶ γι’ αὐτὸ ἡ πτώση τοῦ Ἑωσφόρου εἶναι ἀμετάκλητη. Γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ὁ χρόνος φανερώνει τὴ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ διότι ἡ ἀγαθὴ πρόνοιά Του τὸν ἔπλασε μέσα στὸν ...
Ενημέρωση, Ομιλίες

Τὰ τρία στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς

Tου Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρία της Ιεράς μονή Αγίου Ιωάννη του Προδόμου Essex Ὁ ἅγιος Σωφρόνιος περιγράφει τὴν πνευματικὴ ζωὴ ἀκολουθώντας τὰ τρία αὐτὰ στάδια: τῆς κλήσεως ἀπὸ τὸν Θεό, τῆς δοκιμασίας τῆς πιστότητας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς μόνιμης ἀνακτήσεως τῆς θείας χάριτος. Στὸ πρῶτο στάδιο ὁ Θεὸς ἐπισκέπτεται τὸν ἄνθρωπο καὶ συνάπτει μαζί του διαθήκη. Ὁ ἄνθρωπος πλημμυρισμένος ἀπὸ οὐράνια ἀγαλλίαση εἶναι γεμάτος πεποίθηση λόγῳ τῆς φανερῆς ἐγγύτητας τοῦ Θεοῦ. Τὸ δεύτερο εἶναι τὸ στάδιο τῶν κλυδωνισμῶν καὶ τῆς καρτερίας στοὺς πειρασμούς, καθὼς ὁ Θεὸς μοιάζει νὰ ἀπομακρύνεται καὶ ἡ χάρη Του δὲν εἶναι αἰσθητὴ στὴν καρδιά. Τὸ τρίο στάδιο χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἀνακαίνιση καὶ τὴ σταθερὴ ἐνοίκηση τῆς θείας χάριτος στὴν καρδιά. Ὁ ἅγιος Σωφρόνιος τόνιζε ἰδιαίτερα τὴν ἐξέ...
Ενημέρωση, Ομιλίες

Πιστὸς στὴν ἀποκάλυψη ποὺ ἔλαβε

Tου Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρία της Ιεράς μονή Αγίου Ιωάννη του Προδόμου Essex Ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς προσωπικῆς συναντήσεώς του μὲ τὸν ὄντως Ὄντα, τὸν Χριστό, ὁ ἅγιος Σωφρόνιος δὲν ἔπαυσε μὲ ἄκρα ἔφεση νὰ μυεῖται στὸ μυστήριο τοῦ ἀποκαλυφθέντος Θεοῦ καὶ νὰ ἐμβαθύνει στὶς ἄπειρες διαστάσεις τῆς Ὑποστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, κατ’ εἰκόνα τοῦ Ὁποίου κτίσθηκε ἐξαρχῆς ὁ ἄνθρωπος. Τότε ὁ Γέροντας κατανόησε πραγματικὰ τὸν πνευματικὸ «τόπο» τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καὶ τὴ δυνατότητά του νὰ προσλάβει ἐντός του τὸ θεανθρώπινο πλήρωμα. Εἶδε τὶς δύο μεγάλες ἐντολὲς τῆς ἀγάπης νὰ ἀποβαίνουν νόμος ὁλόκληρου τοῦ εἶναι του, καὶ νὰ ἐκδηλώνονται ἡ μὲν πρώτη μὲ ἀκράτητο πόθο γιὰ τὸν Θεὸ μέχρι αὐτομίσους, ἡ δὲ δεύτερη μὲ τὴν προσευχὴ ὑπὲρ τοῦ κόσμου μέχρι αὐτολήθης καὶ μεγάλων δακρύων. Ἡ τυρανν...
Ενημέρωση, Ομιλίες

Ἅγιος Σωφρόνιος – ὁ ἄνθρωπος τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ

Tου Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρία της Ιεράς μονή Αγίου Ιωάννη του Προδόμου Essex Ἀποφεύγουμε σκοπίμως νὰ τονίσουμε τὰ θαύματα τοῦ ἁγίου Σωφρονίου, γιατὶ πιστεύουμε πὼς οὔτε ἐκεῖνος θὰ τὸ ἤθελε. Ἦταν πάνω ἀπὸ ὅλα ἄνθρωπος τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Κάθε ἐπαφὴ μαζί του, ἀκόμη καὶ ἡ πιὸ ἁπλή, δὲν ἦταν συνήθης. Ἦταν ἄνοιγμα ζωῆς καὶ θεωρίας. Καὶ ὁ παραμικρὸς λόγος του πληροφοροῦσε μὲ χάρη ὅσους τὸν προσέγγιζαν. Προσευχόταν μὲ ἔνταση ἐκτενῶς γιὰ τοὺς πάσχοντες, ἀλλὰ χαιρόταν περισσότερο καὶ ἀπὸ ἕνα ὁρατὸ θαῦμα, ὅταν ὁ λόγος του καὶ ἡ προσευχή του μεταποιοῦσαν τὴν καρδιά τους. Ἀγωνιζόταν νὰ μειώσει τὸν πόνο τους, ἀλλὰ ἐκδαπανοῦνταν μέχρι τέλους προκειμένου νὰ διακονήσει τὸ μεγαλύτερο καὶ σημαντικότερο θαῦμα τῆς πρόσκαιρης ὑπάρξεως· τὴν ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ Ζῶντος καὶ αἰωνίο...
Ενημέρωση, Ομιλίες

Μικρὸς λόγος γιὰ τὸν ἅγιο Σωφρόνιο

Tου Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρία της Ιεράς μονή Αγίου Ιωάννη του Προδόμου Essex Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ θαῦμα ποὺ μᾶς καταπλήσσει. Εἶναι τὸ σημεῖο τοῦ Θεοῦ γιὰ ὅλες τὶς γενεὲς ἕως συντελείας τοῦ αἰῶνος, διότι στὸ Πρόσωπό Του βρῆκε λύση κάθε ἀδιέξοδο. Κατὰ τὴν ἐπίγεια ζωή του «ζοῦσε τὴν τραγωδία ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας, ἀλλὰ τραγωδία δὲν ἔμενε σὲ Αὐτόν»[1]. Ἀντιθέτως, πρὶν τὴν ἄκρα ταπείνωσή Του ἔδιδε στοὺς δικούς Του τὴν εἰρήνη Του. Στὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἀποκαλύφθηκαν ἀφενὸς ὁ ἀπρόσιτος καὶ αἰώνιος Θεός, ἀφετέρου ὁ ἀληθινὸς ἄνθρωπος, ὅπως τὸν εἶχε συλλάβει πρὸ καταβολῆς κόσμου ὁ Θεὸς μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἁγίας Τριάδας κατὰ τὴ θαυμαστὴ καὶ προαιώνια βουλή Του. Στὸ Πρόσωπό Του βρῆκαν ἐκπλήρωση τὰ πάντα, διότι Αὐτὸς εἶναι «ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή»[2]. Κατ’ ἐπέκτασιν, ...
Ενημέρωση, Ομιλίες

Μὲ τὴ μετάνοια ἀνεβαίνει ὁ ἄνθρωπος στὸ ὑπερβατικὸ ἐπίπεδο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ

Tου Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρία της Ιεράς μονή Αγίου Ιωάννη του Προδόμου Essex Ὅπως μαρτυρεῖ ὁ ἅγιος Σωφρόνιος, ἡ παρατεταμένη προσευχὴ τῆς μετανοίας μὲ τὸν ἅγιο πόνο τοῦ αὐτομίσους καὶ τὴν ἔντονη δίψα γιὰ τὸν Θεό, «γίνεται ὅμοια μὲ ὁρμητικὴ φλόγα»[1]. Βοηθᾶ τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀπεκδυθεῖ τὰ πάθη καὶ νὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ κάθε προσκόλληση στὸν κόσμο αὐτόν, ἀκόμη καὶ στὴν ἴδια τὴ ζωή του. Ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὸ διπλὸ αὐτὸ βίωμα – τοῦ σκότους τοῦ θανάτου ποὺ φέρει μέσα του καὶ τῆς ἐλπίδας πρὸς τὸν Σωτήρα Θεό, τοῦ Ὁποίου τὴν ἁγιότητα καὶ τὸ κάλλος διορᾶ – ζεῖ τὸν «ἅδη τῆς μετανοίας» του καὶ βυθίζεται σὲ πλῆθος «καυτῶν δακρύων»[2], ποὺ καθαρίζουν τὸν νοῦ ἀπὸ τὶς ἐμπαθεῖς εἰκόνες. Στὴ βαθειὰ ταπείνωση τῆς καταστάσεως αὐτῆς, κατὰ τὴν ὁποία ὁ μετανοῶν ἄνθρωπος δὲν τολμᾶ κἂν νὰ θεωρήσει τὸν ἑαυ...
Ομιλίες

Ἡ ἁγιοκατάταξη τοῦ ὁσίου Σωφρονίου τοῦ Ἀθωνίτου

+ Ἀρχιμανδρίτης Πέτρος Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ «εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου», «ἐν Ἑαυτῷ δεικνὺς τὸν Πατέρα». Καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁ «Μυστικὸς Φίλος» ποὺ ζωοποιεῖ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ. Ἀποκαλύπτει τὴν εἰκόνα Του καὶ ἀποτυπώνει τὴ μορφή Του στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν. Οἱ Ἅγιοι ἀποτελοῦν μυστικὴ εἰκόνα τῆς Πεντηκοστῆς. Εἶναι ὁ εὐκλεὴς καρπὸς τῆς ἐπιδημίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· τὰ τέλεια ἀπηχήματα τοῦ Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ, ποὺ σὲ κάθε ἐποχὴ μαρτυροῦν τὴν ταπεινὴ Παρουσία τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἀποτελοῦν ἁπτὰ τεκμήρια τῆς ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς θαυμαστῆς σκηνώσεώς Του στὴ γῆ. Φανερώνουν τὸν ὑπερκόσμιο χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ συμπεριέχει ἐπίγειους Ἀγγέλους καὶ Οὐράνιους ἀνθρώπους. Στὰ πρόσωπά τους ἀντικρίζουμε τὸν Χριστὸ «παρατεινόμενον εἰς τοὺς αἰῶνας». «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος α...
Ομιλίες

Ομιλία Πανοσιολογιότατου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Essex Αγγλίας, Αρχιμανδρίτη Πέτρου

Τὸ «κρῖμα τοῦ Θεοῦ» στοὺς βίους τῶν Ὁσίων Του – Τὸ ὑπόδειγμα τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ ΜΕΡΟΣ 1ο ΜΕΡΟΣ 2ο ΜΕΡΟΣ 3ο ΜΕΡΟΣ 4ο ΜΕΡΟΣ 5ο ΜΕΡΟΣ 6ο